متاسفانه علی رغم درخواست های متعدد و اعتراضات گسترده مجامع بین المللی بار دیگر رژیم حاکم بر ایران جان یکی دیگر از فرزندان برومند ایرانزمین را گرفت.

برابر اخبار دریافتی ، آقای نوید افکاری جوان بیست و هفت ساله ای که دو برادرش از دوسال پیش تحت شدیدترین شکنجه های غیر قابل وصف نیروهای امنیتی قرار داشت صبح امروز به دار کین رهبران مذهبی ایران کشیده شد.

بر همگان آشکار است که اعدام این قهرمان کشتی ایران در آستانه سالگرد اعتراضات آبان ماه، بی گمان تلاشی مذبوحانه در اعمال سیاست منفور “النصر با الرعب” می باشد تا جوانان برومند این سرزمین را از مطالبه حقوق حقۀ انسانی شان منصرف سازد.

جهان پهلوان نوید افکاری همانگونه که اولین قربانی بیگناه افکار پوسیده روحانیت حاکم بر ایران نمی باشد، اگر جامعه بین المللی و دولتهای آزاد و دمکرات حامی حقوق بشر بویژه دولتهای اروپایی یکپارچه و یکصدا در کنار مردم ایران نایستند و از مبارزات حق طلبانه آنها حمایت نکنند بی گمان آخرین مورد آن نیز نخواهد بود.

در این رابطه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» خاطرنشان می سازد اصرار اتحادیه اروپا و برخی از دولتهای اروپایی در حفظ روابط تجاری و دیپلماتیک با رژیم غیر مشروع و ضد حقوق بشری حاکم بر ایران اگر چه ممکن است در کوتاه مدت متضمن منافعی محدود برای برخی دولتهای اروپایی باشد اما در بلند مدت به افزایش توان رژیم حاکم بر تهران در نقض هرچه بیشتر حقوق بنیادین انسانها می انجامد و از این جهت شایسته نیست که دولتهای اروپایی منافع خود را در افزایش رنج و درد مردم ایران جستجو کنند.

شاید اکنون هنگام آن فرارسیده تا دولتهای اروپایی و اتحادیه اروپا میان پایبندی به اصول بنیادین حقوق بشر و کرامت انسانی از یکسو و یا کسب منافع آلوده از تجارت با یک رژیم مافیایی بدنام که حتی حاضر به امضای پیمان «اف ای تی اف» نگردیده است از سوی دیگر، یکی را انتخاب کنند.

بدیهی است تصمیمی که دولتمرادان اروپایی در این مورد خواهند گرفت معیاری برای سنجش صداقت آنها در پایبندی به اصولی بنیادینی است که ادعا می شود اتحادیه اروپا بر مبنای آن بنا شده است.

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر

لندن- بروکسل – برلین – تورنتو- واشنگتن

۲۲ شهریور ۱۳۹۹

Share This