بر اساس گزارشهای رسیده، امیر علی محمدی لباف، پناهجوی ایرانی مستقر در کمپ پناهجویان صدرا واقع در کشور بوسنی و هرزه گوین، از ۲۸ مارس در اعتراض به عدم امنیت و مراقبت های پزشکی در داخل کمپ دست به اعتصاب غذا زده است.

بنا بر همین گزارشها، آقای لباف، که نماینده رسمی پناهجویان در کمپ صدرا است، اقدامات غیرقانونی و خلافی که در داخل کمپ علیه او و دیگر پناهجویان آسیب پذیر انجام می شود، را برجسته کرده است.

در نتیجه اعتصاب غذای آقای لباف، بخشی از درخواست های وی دائر بر لزوم اجرای دقیق و یکسان مقررات داخلی برای همه، انجام شده و تعداد معدودی از تبهکارانی که در لباس پناهجویی به این کمپ نفوذ کرده و با گروههای تبهکار خارج از کمپ در ارتباط می باشند، و اکنون در نتیجه اجرای درست قانون ارتباط آنها با محافلشان در خارج از کمپ قطع شده است، آقای لباف را تهدید به مرگ کرده اند.

بر این اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» بار دیگر توجه مقامات کشور بوسنی و هرزگوین را به لزوم اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر برای محافظت از جان آقای امیر علی محمدی لباف جلب کرده و از آنها در خواست می کند در صورت امکان تهدیدکنندگان را شناسایی و به منظور تامین امنیت آقای لباف، وی را به مکانی «خصوصی و امن» منتقل کنند.

در این رابطه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» بار دیگر یادآور می شود که دولت بوسنی و هرزگوین مسئول حفظ جان و تامین امنیت برای آقای امیر علی محمدی لباف می باشد. علاوه بر این، مسئولیت هر حادثه ناخوشایندی که ممکن است برای آقای لباف در حالی که در بوسنی و هرزگوین است، رخ دهد بر عهده مقامات این کشور خواهد بود.

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»
لندن، بروکسل، برلین، تورنتو و واشنگتن
۲ آپریل ۲۰۲۱

Share This