بار دیگر «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» توجه تمامی مجامع بین المللی را به وضعیت اسف بار زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندانهای ایران بویژه آقای مهندس هاشم خواستار معلم زندانی جلب می نماید.

مهندس هاشم خواستار معلم زندانی و عضو کانون صنفی معلمان ایران است از سال ۱۳۸۳ تاکنون بارها بدون ارتکاب هیچ گونه جرمی و تنها بدلیل حمایت لفظی از حقوق صنفی معلمان و نیز حقوق شهروندی سایر شهروندان ایران بویژه دگراندیشان و دگرکیشان بازداشت و سالهای متمادی از عمر خود را در زندانهای نظام جمهوری اسلامی ایران سپری کرده است.
در آخرین مورد آقای هاشم خواستار در تاریخ اول آبان ۱۳۹۷ تنها به بدلیل حمایت از حقوق صنفی و شهروندی معلمان ایرانی دستگیر و یکسال بعد به دلیل امضای نامه درخواست از علی خامنه ای رهبر نظام حاکم بر ایران برای استعفا به شانزده سال حبس محکوم گردید.

در این رابطه «انجمن جانی پاسداشت حقوق بشر» یادآور می شود اگرچه ابراز عقیده و نگاشتن نامه جرم نیست معهذا حتی برابر قوانین داخلی ایران نیز محکومیت شانزده سال زندان تنها برای امضای یک نامه که تحت فشار نهاد بازداشت کننده یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر گردیده است، بروشنی گویای عدم تناسب جرم و کیفر بوده و از این بابت فاقد ارزش حقوقی و هرگونه وجاهت قانونی است.

بر این اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» ضمن محکوم کردن سلب غیر قانونی حقوق شهروندی و آزادی آقای هاشم خواستار، همچنین با توجه به سوابق سیاه نظام جمهوری اسلامی در قتل زندانیان بویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی به روشهای مختلف در داخل زندانهای ایران ، در خصوص وضعیت سلامتی آقای خواستار در آستانه هفتاد سالگی هشدار داده و مسئولیت بروز هرگونه حادثه ناگوار برای آقای خواستار را متوجه مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران می داند.

یادآور می شود آقای هاشم خواستار به بیماری فشار خون مبتلاست و نیاز فوری به رسیدگی پزشکی دارد و برابر گزارشهای دریافتی هفته گذشته نیز برای پایين آوردن فشار خون وی دویست میلی لیتر خون از او گرفته شده است.
بر این اساس ا«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» خاطر نشان می سازد تحمل این کیفر ناعادلانه در شرایط کهولت سن و بیماری برای آقای خواستار غیر ممکن بوده و ایشان باید فورا و بدون قید و شرط از زندان آزاد گردد.

بدیهی است مسئولیت عواقب سوء‌ بروز هرگونه حادثه ناگوار برای آقای خواستار در داخل زندانهای ایران متوجه مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

Share This