«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» با انتشار بیانیه ای در حمایت از اعتصابات سراسری در ایران، تمامی تشکلها و سندیکاهای کارگری درسراسر جهان را به اعلام حمایت گسترده از اعتصابهای سراسری در ایران فرا خواند و از آنها خواست تا با تحت فشار گذاشتن دولتهای متبوع خود برای کاهش روابط سیاسی و اقتصادی با نظام حاکم بر ایران که بر اساس آخرین آمار مشارکت مردم در انتخابات، فاقد هرگونه مشروعیت است در حد امکان به برادران و خواهران خود در ایران کمک کنند.

متن کامل بیانیه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به شرح زیر است:

اعتصاب به عنوان اقدام به یک نافرمانی مدنی دسته جمعی معترضانه بر علیه شرایط نامساعد کاری، نابرابري طرفین رابطه کار و نیز عدم وجود سازوکار مناسب جهت حل و فصل اختلافات، بیش از یکصدو پنجاه سال است که بعنوان یک «حق قانونی» برای همه شهروندان در جوامع دموکراتیک در سرتاسر جهان به رسمیت شناخته شده است.

این حق همچنین در بسیاری از کنواسیون های بین المللی منجمله منشور ملل متحد بطور مستقیم یا غیر مستقیم مورد شناسایی قرار گرفته است. بویژه در بند چهارم ماده هشتم میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان آن است «حق اعتصاب» صراحتا به رسمیت شناخته شده و متعاقبا همه کشورهای امضاء کننده میثاق منجمله ایران متعهد شده اند تا در این خصوص اصلاحات لازم را در قوانین خود اعمال نمایند.

همچنین سازمان بین المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد که ایران نیز یکی از اعضای آن است هم «حق اعتصاب» را طی کنوانسیون های متعدد مانند کنوانسیون شماره 87 مصوب سال 1948 در خصوص “آزادی اجتماعات و حمایت از حق سازماندهی و ایجاد تشکلات مستقل صنفی”، کنوانسیون شماره 98 مصوب سال 1949 دائر بر “حق ایجاد تشکلات کارگری و حق دستیابی به توافق دسته جمعی” و نیز توصیه شماره 92 در خصوص شناسایی “حق سازش و داوری داوطلبانه” تضمین نموده است.

متاسفانه علی رغم همه الزامات بین المللی سردمداران نظام جمهوری اسلامی بیش از چهل سال است که به تعهدات خود در این خصوص بی توجهی کرده و از یک سو با ممانعت از تصویب و اصلاح قوانین مربوطه از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کرده و از سوی دیگر با کارشکنی و ارعاب از ایجاد و شکل گرفتن تشکل های صنفی مستقل از حاکمیت که حق قانونی و تضمین شده برای همه شهروندان ایرانی و متضمن صیانت از حقوق کاری آنهاست خودداری می کنند.

در این رابطه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» یادآور می شود با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی خود در پی براه انداختن اعتصابات گسترده در سراسر کشور بر اریکه قدرت مستقر شده است لذا مسئولین این نظام هرگز نمی توانند بر اصل قانونی بودن و موجه بودن اعتصاب در ایران بعنوان یک «حق شهروندی» خدشه ای وارد نمایند و هرگونه تکشیک در این اصل به معنی تشکیک در مشروعیت نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» همچنین خاطر نشان می سازد که ایجاد تشکل های کارگری مستقل از حاکمیت یک حق تصریح شده برای شهروندان ایرانی در کنوانسیون های بین المللی بویژه کنواسیون های سازمان بین المللی کار است که ایران نیز آن را امضاء کرده ولی برخلاف تعهداتش تا کنون از اعمال اصلاحات لازم در قوانین مربوطه سرباز زده است، لذا هرگونه اختلال و کارشکنی از سوی حاکمیت در ایجاد و کارکرد سندیکاها و تشکلات صنفی مستقل از حاکمیت نقض حقوق شهروندی محسوب شده و شدیدا محکوم می گردد.

در پایان «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» ضمن اعلام حمایت کامل از اعتصابات سراسری کارگران، معلمان، دانشجویان، کارمندان و سایر بخشهای تحت ستم در جامعه ایران، تمامی تشکلها و سندیکاهای کارگری درسراسر جهان را به اعلام حمایت گسترده از اعتصابهای سراسری در ایران فرا می خواند و از آنها می خواهد تا با تحت فشار گذاشتن دولتهای متبوع خود برای کاهش روابط سیاسی و اقتصادی با نظام حاکم بر ایران که بر اساس آخرین آمار مشارکت مردم در انتخابات، فاقد هرگونه مشروعیت است در حد امکان به برادران و خواهران خود در ایران کمک کنند.

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»
لندن، بروکسل، برلین، تورنتو و واشنگتن
۳۰ ژوئن ۲۰۲- دهم تیرماه ۱۴۰۰

Share This