بیانیه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در رابطه با ادامه آزار و اذیت زنان ایرانی

بیانیه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در رابطه با ادامه آزار و اذیت زنان ایرانی

بدینوسیله انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر توجه همه جهانیان را به وضعیت بسیار وخیم زنان در ایران جلب می نماید. متاسفانه زنان و دختران ایرانی بزرگترین قربانی سیاستهاو قوانین ضد بشری ، عقب افتاده و جنسیت زدۀ  رژیم حاکم بر ایران هستند که به دروغ  با نام مذهب به...

بیانیه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در رابطه با تایید حکم اعدام خانم زهراء اسماعیلی

کمتر از بیست و چهار ساعت پس از مخالفت شورای امنیت سازمان ملل متحد با پیشنویس قطعنامه پیشنهای ایالات متحده امریکا مبنی بر تمدید تحریم های تسلیحاتی رژیم تهران  و انفعال و بی عملی حیرت آور کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، متاسفانه بار دیگر مقامات حکومت خودکامه...